BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość lokalowa przeznaczona do sprzedaży na rzecz najemcy

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).

 

 

 

1. Położenie nieruchomości: Pisz, ul. Klementowskiego  12/7

 

2. Numer działki: 289

 

3. Powierzchnia działki: 353 m2

 

4. Numer księgi wieczystej: OL1P/00011563/8

 

5. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny nr 7, o powierzchni użytkowej  47,80 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki usytuowany na II piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. Klementowskiego 12. Do lokalu mieszkalnego nr 7 przynależy piwnica nr 7 (2 pomieszczenia) o pow. 18,60 m2.

 

Budynek mieszkalny składa się z 19 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku - 765,96 m2.

 

Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu w/w lokalu na czas nieokreślony.

 

6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie) – 91.181,00 zł (słownie zł: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt jeden).
Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty 95 % wynosi 4.559,05 zł (słownie zł: cztery tysiące  pięćset pięćdziesiąt dziewięć 05/100).

 

Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia wynoszą – 246 zł.

 

7. Cena udziału w działce wynoszącego 4780/76596 wynosi – 3.606,00 zł (słownie zł: trzy tysiące  sześćset sześć).

 

8. Wysokość opłaty rocznej stanowi 1 % ceny gruntu – 36,06 zł (słownie: trzydzieści sześć złotych 06/100) + 23 % VAT.

 

9. Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25 % ceny gruntu – 901,50 zł (słownie: dziewięćset jeden złotych  50/100), a po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 95 % stanowi to kwotę 45,08 zł + 23 % VAT.

 

10. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pisz ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 20 października 2003 r. Nr 166, poz. 2023, lokal mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

 

11. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

 

12. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz, natomiast opłaty roczne przez okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na konto wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.

 

13. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowo ustalonej opłaty rocznej w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.

 

14. W/w nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową. Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

 

15. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

 

16. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

 

17. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 5  lipca 2016 r. do dnia 26 lipca 2016 r.

Data powstania: wtorek, 5 lip 2016 14:33
Data opublikowania: wtorek, 5 lip 2016 16:57
Data przejścia do archiwum: środa, 27 lip 2016 10:41
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 909 razy