BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

KONKURS OTWARTY

na dofinansowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy i miasta Pisz w czasie wolnym od zajęć szkolnych
Burmistrz Pisza
OGŁASZA KONKURS OTWARTY
na dofinansowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy i miasta Pisz w czasie wolnym od zajęć szkolnych

O środki finansowe mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) z siedzibą na terenie gminy Pisz oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, po spełnieniu i udokumentowaniu że:
- posiadają warunki do realizacji zadania (baza, kadra),
- posiadają minimum 40% środków własnych i z innych źródeł (udział finansowy i rzeczowy).

Przy udzielaniu dotacji preferowane są zadania, których adresatem są dzieci i młodzież żyjąca w trudnych warunkach materialnych.

Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:
1. Powiązanie zadań statutowych z działaniami na rzecz dzieci i młodzieży – do 10 pkt
2. Rodzaj zadania (atrakcyjność oferty: program, baza, kadra, uczestnicy) – do 40 pkt
3. Koszty realizacji zadania (koszt udziału w programie przypadający na 1 uczestnika) – do 20 pkt
4. Deklarowany udział środków własnych i z innych źródeł (minimum 40%)* – do 30 pkt.

Ogólna pula środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 14.940zł.
Maksymalna kwota dotacji, jaką może uzyskać organizacja wynosi 2.000zł.
Ze środków dotacji nie mogą być finansowane zakupy środków trwałych i wyposażenia.
Burmistrz przyzna dotację na dofinansowanie realizacji zadania gminy jednostkom, których wnioski uzyskają minimum 60 pkt. Dotacja zostanie przekazana kolejno podmiotom uzyskującym największą ilość punktów do momentu wyczerpania środków.
W celu dokonania oceny złożonych w konkursie ofert Burmistrz powoła komisję, która dokona ich oceny w terminie do dnia 20.11.2004 r. Informacja o uzyskaniu bądź nie uzyskaniu dotacji zostanie przekazana pisemnie podmiotom, które złożyły oferty.

Po wykonaniu zadania organizacje zobowiązane są do przedstawienia, w określonym przez Burmistrza terminie, sprawozdania merytorycznego i finansowego.

Zadanie będące przedmiotem konkursu może być realizowane w terminie od dnia 1 grudnia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. w szczególności poprzez:
- organizowanie zimowego współzawodnictwa sportowego o zasięgu gminnym,
- organizowanie ferii świątecznych z aktywnym wypoczynkiem (co najmniej 3 godziny dziennie),
- inne formy zapewniające możliwość aktywnego wypoczynku dzieciom i młodzieży.

Z budżetu gminy na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju co określone w niniejszym ogłoszeniu wydatkowano środki:
- w roku 2003 kwotę 30.000zł, z czego cała kwota została przekazana jednostce organizacyjnej gminy (organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi),
- w roku 2004 kwotę 19.260zł, z czego kwota 16.000zł została przekazana jednostce organizacyjnej gminy (organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi), pozostała kwota stanowiła dotacje udzielone w ramach otwartego konkursu na dofinansowanie realizacji zadania gminy.

Oferty należy złożyć na druku ustalonym rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891) do dnia 15 listopada 2004 r. do godz. 15.00 na adres: Urząd Miejski w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Gizewiusza 5 - Punkt Przyjęć Interesanta.
Wzór druku oferty można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Piszu, pok. 37.


Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione, albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Piszu, pok. 37, tel. 087 424 12 07.
__________________
* w przypadku deklarowania udziału rzeczowego należy w ofercie przedstawić sposób kalkulacji kwoty tego udziału (np. praca wolontariuszy 15 godzin x 10zł, itp.)
Data powstania: piątek, 15 paź 2004 16:16
Data opublikowania: piątek, 15 paź 2004 16:19
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 lis 2004 16:18
Opublikował(a): Grażyna Leszczyńska
Zaakceptował(a): Grażyna Leszczyńska
Artykuł był czytany: 1557 razy