BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

 

 

 

1. Położenie nieruchomości: Pisz, ul. Wyzwolenia 1/4,

 

2. Numer działki: 426

 

3. Powierzchnia działki: 234 m2

 

4. Numer księgi wieczystej: OL1P/00011495/0,

 

5. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny nr 4, o powierzchni użytkowej  40,24 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. Wyzwolenia 1.

 

Do lokalu mieszkalnego nr 4 przynależy piwnica nr 4 o pow. 7,24 m2.

 

Budynek mieszkalny składa się z 10 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku – 444,68 m2.

 

Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu w/w lokalu na czas nieokreślony.

 

6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie) – 100.394,00 zł (słownie zł: sto tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery).

 

Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty 95 % wynosi 5.019,70 zł (słownie zł: pięć tysięcy dziewiętnaście 70/100).

 

Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia wynoszą – 246 zł.

 

7. Cena udziału w działce wynoszącego 4024/44468 wynosi – 3.466,00 zł (słownie zł: trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć).

 

8. Wysokość opłaty rocznej stanowi 1 % ceny gruntu – 34,66 zł (słownie: trzydzieści cztery 66/100) + 23 % VAT.

 

9. Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25 % ceny gruntu – 866,50 zł (słownie zł: osiemset sześćdziesiąt sześć 50/100), a po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 95 % stanowi to kwotę 43,33 zł + 23 % VAT.

 

10. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pisz ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 20 października 2003 r. Nr 166, poz. 2023, lokal mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

 

11. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

 

12. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz, natomiast opłaty roczne przez okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na konto wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.

 

13. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowo ustalonej opłaty rocznej w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.

 

14. Budynek przy ul. Wyzwolenia nr 1 w Piszu, jest wpisany do rejestru zabytków woj. warmińsko - mazurskiego, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków WUOZ(jd)-4100/6-141/05 z dnia 20.05.2005 r.

 

15. Nabywca zobowiązany będzie przystąpić do partycypacji w kosztach remontu budynku przy ul. Wyzwolenia nr 4 w Piszu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/370/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 10 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz, zmienionego Uchwałą Nr XXXV/423/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie włączenia do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz zespołu handlowo-usługowego, zlokalizowanego w Piszu, przy ul. 1 Maja, Uchwałą Nr XL/477/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz, Uchwałą Nr XLV/520/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 09 marca 2006 r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz, Uchwałą Nr XLVII/535/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz, Uchwałą Nr IV/16/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz oraz Uchwałą Nr IX/62/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz, proporcjonalnie do posiadanego udziału w nieruchomości wspólnej, w przypadku pozyskania dofinansowania zewnętrznego na realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji.

 

16. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVI/344/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2013 r., poz. 449 i 450) stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.

 

17. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

 

18. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

 

19. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 5  lipca 2016 r. do dnia 26 lipca 2016 r.

Data powstania: środa, 6 lip 2016 13:05
Data opublikowania: środa, 6 lip 2016 15:23
Data przejścia do archiwum: środa, 27 lip 2016 10:41
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1139 razy