BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.),

 

 

 

-Położenie nieruchomości – ul. Spokojna,

 

-Numer działki – część 489/4,

 

-Numer KW – OL1/00023109/5,

 

-Powierzchnia nieruchomości - 24 m2,

 

-Opis nieruchomości - teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na prowadzenie handlu,

 

-Roczna wysokość czynszu – 2.600,00 zł oraz 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XXV/285/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie Gminy Pisz, do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

 

2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr XVI/139/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 ( ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska) ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 4389 z dnia 2 grudnia 2015 r. stanowi teren oznaczony symbolem 05.KDD – teren dróg publicznych klasy D – dojazdowa.

 

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 5 lipca 2016 r. do dnia 26 lipca 2016 r.

Data powstania: czwartek, 7 lip 2016 10:29
Data opublikowania: czwartek, 7 lip 2016 11:33
Data przejścia do archiwum: środa, 27 lip 2016 10:41
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 952 razy