BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Borki, wieś Kałęczyn
Numery działek –
10/2, 10/3 i 10/4,
Numer KW – OL1P/00013690/1,
Powierzchnia łączna nieruchomości –
9 527 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania na cele rolne,
Roczna wysokość czynszu –
476,35


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren istniejącej zabudowy zagrodowej z możliwością jej uzupełnienia wszelkimi formami zainwestowania nieuciążliwymi dla otoczenia, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 06.07.2016 r. do dnia 27.07.2016 r.

Data powstania: poniedziałek, 11 lip 2016 11:59
Data opublikowania: poniedziałek, 11 lip 2016 15:39
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 lip 2016 09:39
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 844 razy