BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.),

 

 

 

-Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Szczechy Wielkie, wieś Kociołek Szlachecki,

 

-Numer działki – część 127/180,

 

-Numer KW – OL1P/00026497/2,

 

-Powierzchnia nieruchomości - 7700 m2,

 

-Opis nieruchomości - teren przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej (m.in. pole biwakowe),

 

-Cena rocznego czynszu – 2000 zł oraz 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z uchwałą Nr XXIV/275/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz, przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze przetargu na okres do 10 lat.

 

2. W/w teren zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar oznaczony symbolem 6 US/UT - urządzona plaża i kąpielisko. Na części terenu dopuszczalne urządzenie stanicy wodnej. Położony jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

 

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

4. Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany corocznie wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym corocznie przez Prezesa GUS, za rok poprzedni.

 

5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 12 lipca 2016 r. do dnia 2 sierpnia 2016 r.

 

 

Data powstania: środa, 13 lip 2016 13:22
Data opublikowania: środa, 13 lip 2016 14:38
Data przejścia do archiwum: środa, 3 sie 2016 07:38
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 916 razy