BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Położenie nieruchomości – obręb Pisz 2
Numer działki – 231/7
Numer KW – OL1P/00023025/9
Powierzchnia nieruchomości – 22 m2,
Opis nieruchomości – działka niezabudowana,
Cena nieruchomości – 3.800 zł + 23% podatku VAT

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/237/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, została przeznaczona do sprzedaży.

2. W dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla w/w nieruchomości ujawnione są następujące prawa rzeczowe związane z inną nieruchomością:

- służebność gruntowa obciążająca działkę nr 320/15 polegająca na prawie przejścia i przejazdu, w miejscu na to wyznaczonym w terenie,

- odpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działkę gruntu oznaczoną numerem 232/7, pasem gruntu o szerokości 4 m bezpośrednio przyległym do działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 231/6, ustanowiona na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 232/6

- służebność gruntowa polegająca na prawie dojazdu i przechodu przez działkę nr 306/14, ustanowiona na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 306/7

3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.

4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

5. Nabywca uiści należność stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości ustaloną w przetargu w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

6. Nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.

10. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 22 lipca 2016 r. do dnia 12 sierpnia 2016 r.

Data powstania: czwartek, 21 lip 2016 15:22
Data opublikowania: czwartek, 21 lip 2016 15:23
Data przejścia do archiwum: wtorek, 16 sie 2016 12:49
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1021 razy