BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Pisz, Aleja Turystów
Numer działki– cz.19/1
,
Numer KW – OL1P/00013027/3,
Powierzchnia łączna nieruchomości – 15 464
,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania na cele rolne,
Roczna wysokość czynszu – 773,00


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego północnej części Pisza, pomiędzy rzeką Pisą a drogą na plażę miejską zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVI/420/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 22 kwietnia 2009r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 87, poz. 1448 z dnia 25 czerwca 2009r. położona jest w obszarze oznaczonym symbolami: C-8 ZN – teren zieleni naturalnej, C- 20 US – teren sportowo-rekreacyjny, C- 34 UT i C – 35 UT – tereny projektowanych usług turystycznych oraz C- 43 KS – teren parkingów.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 21 lipca 2016 r. do dnia 11 sierpnia 2016 r.

Data powstania: piątek, 22 lip 2016 15:34
Data opublikowania: piątek, 22 lip 2016 15:34
Data przejścia do archiwum: piątek, 12 sie 2016 09:59
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 869 razy