BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu na wydzierżawienie nieruchomości

Burmistrz Pisza ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

-Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Młodzieżowa,

-Numery działek – 431/4, 432/1 i część 431/57,

-Pow. nieruchomości ogółem – 10400 m2 (dz. nr 431/4 - 1129 m2, dz. nr 432/1 - 6085 m2, dz. nr 431/57 - 3186 m2),

Numer KW – 13021 (dla działki nr 432/1) i 12764 (dla działek nr 431/4 i nr 431/57)

-Opis nieruchomości - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr XVI/139/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowej części miasta Pisz i obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska) ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 4389 z dnia 2 grudnia 2015 r. stanowi teren oznaczony symbolem 12 U – teren zabudowy usługowej.

-Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego – 500 zł + 23 % podatku VAT.

Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

-Wysokość minimalnego postąpienia – 10 zł.

-Wadium – 3 000 zł.

 

 

1. Przetarg odbędzie się dnia 9 sierpnia 2016 r. o godz. 10.00 w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.

2. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat tj. od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2019 r.

3. Nieruchomość zostanie wydzierżawiona do używania i pobierania pożytków z przeznaczeniem na prowadzenie targowiska miejskiego.

4. Dzierżawca będzie pobierał i rozliczał opłatę targową na targowisku miejskim oraz terenie miasta Pisz poza targowiskiem w wysokości i na zasadach ustalonych stosowną uchwałą Rady Miejskiej w Piszu.

5. Dzierżawca zobowiązany będzie do wykonania na własny koszt wszelkich napraw niezbędnych do zachowania mienia w stanie niepogorszonym. Wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości t.j. opłaty za dostawę wody, energii elektrycznej, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości i inne ponosi dzierżawca.

6. Wszelkie remonty i inwestycje będą wymagały uprzedniego uzgodnienia ich warunków z wydzierżawiającym.

7. Po zakończeniu umowy dzierżawy, dzierżawca zobowiązany będzie do zwrócenia mienia wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym.

8. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać bez wezwania w terminie do dnia 10 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

9. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

10. Podpisanie umowy dzierżawy nastąpi następnego dnia po rozstrzygnięciu przetargu.

11. Niezawarcie umowy dzierżawy z winy wygrywającego przetarg, w terminie 14 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, powoduje przepadek wadium na rzecz ogłaszającego przetarg.

12. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Piszu podane wyżej najpóźniej do dnia 8 sierpnia 2016 r. Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

 

Data powstania: piątek, 29 lip 2016 15:52
Data opublikowania: piątek, 29 lip 2016 16:02
Data przejścia do archiwum: wtorek, 9 sie 2016 14:13
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 995 razy