BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Staszica

Numer działki –118/12

Powierzchnia działki – 266 m2

Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana, przeznaczona do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej nr działek 119 i 118/4

Numer księgi wieczystej - OL1P/00012877/9

Cena sprzedaży – 14 300 zł +23% podatku VAT

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą

Nr XXI/203/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie sprzedaży części

nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz,

została przeznaczona do sprzedaży.

2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.

3. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.

4. Nabywcy uiszczą należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokonają spłaty należności w ratach. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko–Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

5. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren oznaczony symbolem D23KS– zespół garażowy i zakład naprawczy. Położona jet na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

7. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

8. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywców.

9. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 29 lipca 2016 r. do dnia 19 sierpnia 2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: środa, 3 sie 2016 12:25
Data opublikowania: środa, 3 sie 2016 12:26
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 22 sie 2016 11:52
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 995 razy