BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Jaśkowo

Numer działki – 24/11

Powierzchnia działki – 60 m2

Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana, przeznaczona do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej nr działki 24/3.

Numer księgi wieczystej - OL1P/00012601/4

Cena sprzedaży – 2 078 zł + 23% podatku VAT

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą

Nr XXIV/264/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie sprzedaży

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz,

została przeznaczona do sprzedaży.

2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.

3. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.

4. Nabywcy uiszczą należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokonają spłaty należności w ratach. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko–Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

5. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/538/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 lutego 2014 r. w

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 1621 i 1622 z dnia 16

kwietnia 2014 r.) położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 4MN – tereny zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej.

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

7. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

8. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywców.

9. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 2 sierpnia 2016 r. do dnia 23 sierpnia 2016 r.

 

Data powstania: środa, 3 sie 2016 12:29
Data opublikowania: środa, 3 sie 2016 12:32
Data przejścia do archiwum: środa, 24 sie 2016 09:29
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1135 razy