BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Pisz, Aleja Turystów
Numer dział
ki cz.20/2,
Numer
KW – OL1P/00013027/3,
Powierzchnia
łączna nieruchomości – 17 000,
Opis nieruchomości –
teren przeznaczony do użytkowania na cele rolne,
Roczna wysokość czynszu –
850,00


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia
w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego północnej części Pisza, pomiędzy rzeką Pisą a drogą na plażę miejską zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVI/420/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 22 kwietnia 2009 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 87, poz. 1448 z dnia 25 czerwca 2009 r. położona jest w obszarze oznaczonym symbolami: C-21ZP – teren zieleni parkingowej i ciągu spacerowego, C- 14US – tereny sportowo-rekreacyjne.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 3 sierpnia 2016 r. do dnia 24 sierpnia 2016 r.

Data powstania: piątek, 5 sie 2016 13:38
Data opublikowania: piątek, 5 sie 2016 14:27
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 sie 2016 13:50
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 980 razy