BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WERYFIKACJĘ, AKTUALIZACJĘ I USZCZEGÓŁOWIENIE KONCEPCJI PRZEBIEGU ORAZ PROGRAMU-FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI SIWZ NA WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ I KOSZTORYSOWEJ W ZAKRESIE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NIEZBĘDNEGO DO REALIZACJI ZAMIERZENIA

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do którego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na podst. art. 4 pkt 8 tej ustawy, treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -  Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): główny przedmiot – 71320000 - 7.

Treść zapytania ofertowego znajduje się na stronie internetowej 7 Cudów Mazur - link do zapytania.


 

Zamówienie jest realizowane w związku z projektem pn. „Mazurska Pętla Rowerowa”, o którego dofinansowanie Zamawiający ubiega się z Unii Europejskiej ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 (Oś priorytetowa 6. Kultura i Dziedzictwo, Działania 6.2 Dziedzictwo naturalne, Poddziałania 6.2.3. Efektywne wykorzystanie zasobów).

Data powstania: środa, 17 sie 2016 08:20
Data opublikowania: środa, 17 sie 2016 09:19
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 wrz 2016 10:49
Opublikował(a): Paweł Bosak
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 903 razy