BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 60 000 euro

na świadczenie usług sadzenia roślin i utrzymanie terenów zieleni.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane 
Dostawy 
Usługi x
Wypełnia Urząd Zamówień Publicznych

Data otrzymania ogłoszenia__________________________
Numer identyfikacyjny_________________________________


SEKCJA I: Zamawiający

I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego

Nazwa

Urząd Miejski

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Anna Bogdanowicz
Adres

ul. G. Gizewiusza 5
Kod pocztowy

12 – 200
Miejscowość

Pisz
Województwo

Warmińsko – Mazurskie
Telefon

(0-87) 42 41 223
Faks

(0-87) 42 41 238
Poczta elektroniczna (e-mail)

pisz@home.pl
Adres internetowy (URL)

www.pisz.pl

I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje
Taki jak w pkt. I.1 x
Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A
I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia
Taki jak w pkt. I.1 x
Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A
I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/ wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Taki jak w pkt. I.1 x
Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego
Świadczenie usług sadzenia roślin i utrzymanie terenów zieleni.
II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja i dbałość o tereny zieleni miejskiej położonej na terenie gminy Pisz. Prace objęte przedmiotem zamówienia to w szczególności: utrzymanie trawników i zieleńców (koszenie, grabienie liści), pielęgnacja róż i bylin, bieżące prace porządkowe. W wybranych zadaniach również sadzenie oraz pielęgnacja kwiatów na rabatach, w donicach i kwietnikach. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 9 zadań.

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw
Teren gminy Pisz.

II.1.5) Nomenklatura


II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


Główny przedmiot
77.31.00.00-6

Dodatkowe przedmioty

77.31.30.00-7II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej
NIE  TAK x

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
NIE x TAK 

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)
Powyżej 60 000 EURO

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania
Okres w miesiącach  i/ lub w dniach  (licząc od daty udzielenia zamówienia)
lub:
Zadania 1, 8
Data rozpoczęcia 01/01/2005 i/ lub zakończenia 31/12/2005 (dd/mm/rrrr)
Zadania 2-7, 9
Data rozpoczęcia 01/01/2005 i/ lub zakończenia 31/12/2007 (dd/mm/rrrr)
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium
na wszystkie części zamówienia: 9 485 zł
na zadanie nr 1 – 971 zł
na zadanie nr 2 – 697 zł
na zadanie nr 3 – 4 783 zł
na zadanie nr 4 – 800 zł
na zadanie nr 5 – 915 zł
na zadanie nr 6 – 305 zł
na zadanie nr 7 – 249 zł
na zadanie nr 8 – 576 zł
na zadanie nr 9 – 189 zł

III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

1.Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, jak również aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art 24 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie wykazu pracowników, z którego wynikać będzie dysponowanie od 1 do 5 pracownikami fizycznymi, w zależności od zadania oraz wykazu sprzętu, z którego wynikać będzie dysponowanie przynajmniej jednym ciągnikiem z przyczepą, jedną kosiarką rotacyjną, dwoma kosiarkami mechanicznymi (posiadanie sprzętu uzależnione od zadania) jak również wykazu zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat usług jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (z którego wynikać będzie wykonanie przynajmniej jednej usługi o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia), z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających,że usługi te zostały wykonane należycie, oraz złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
4.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie sprawozdania finansowego, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres oraz złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.

SEKCJA IV: TRYBY
IV.1) tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony x
Przetarg ograniczony 
Negocjacje z ogłoszeniem 


IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy)
Numer ogłoszenia w spisie BZP
Nr poz. z // (dd/mm/rrrr)

IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy)
Liczba  lub: Minimum  / Maksimum 

IV.2) Kryteria oceny ofert

A) x Najniższa cena
lub
B)  Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:

1._________________________________________________________ - ____ %

2._________________________________________________________ - ____ %

3._________________________________________________________ - ____ %

4._________________________________________________________ - ____ %

5._________________________________________________________ - ____ %

6._________________________________________________________ - ____ %
IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień
Dostępne do 20/12/2004
Cena (o ile dotyczy) 20,00 zł

IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w zależności od tego, czy stosuje się tryb przetargu nieograniczonego, ograniczonego czy negocjacji z ogłoszeniem)
20/12/2004 (dd/mm/rrrr)
Godzina 10:00 (gg:mm)
IV.3.3) Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego)
Do // (dd/mm/rrrr) lub  miesięcy i/ lub 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert
Data 20/12/2004 (dd/mm/rrrr) Godzina 10:20 (gg:mm)
Miejsce: pok. 36 w Urzędzie Miejskim
Adres: ul. G. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz
SEKCJA V: INNE INFORMACJE
V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/ programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej?
NIE x TAK 
Jeśli tak, wskazać projekt/ program oraz wszelkie pomocne odniesienia
V.2) Data wysłania ogłoszenia 26/10/2004 (dd/mm/rrrr)
Data powstania: wtorek, 26 paź 2004 15:20
Data opublikowania: wtorek, 26 paź 2004 15:45
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 gru 2004 16:52
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1874 razy