BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – obręb Wiartel, gmina Pisz,
Numer
działki – cz. 28/4
Numer KW –
OL1P/00022144/5,
Powierzchnia nieruchomości –
360 m²,
Opis nieruchomości –
teren przeznaczony do użytkowania z przeznaczeniem na cele rekreacyjne wraz z posadowionym na gruncie budynkiem letniskowym o powierzchni użytkowej 37,02 m²,
Roczna wysokość czynszu –
1080,00+ 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia
w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

2. W/w nieruchomość zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, zagrodowej z obiektami usługowymi, położona jest w obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 26 sierpnia 2016 r. do dnia 15 września 2016 r.

Data powstania: środa, 31 sie 2016 08:14
Data opublikowania: środa, 31 sie 2016 09:20
Data przejścia do archiwum: piątek, 16 wrz 2016 09:37
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 864 razy