BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zielonych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz

W związku z zauważoną oczywistą omyłką pisarską Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" dokonał zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej "SIWZ", polegającej na zmianie w cz. III w ust. 1 zdania pierwszego SIWZ na następujące:

 

„Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminie Pisz oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zielonych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz.”

 

 Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w związku z niniejszą zmianą treści SIWZ nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert, który upływa z dniem 10 stycznia 2017 r. o godzinie 10:00.

 

 Informacja o zmianie treści SIWZ stanowi integralną część SIWZ na odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zielonych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz.

 

 

 

W załączeniu sprostowanie treści ogłoszenia o zamówieniu, o którym mowa w art. 11c ustawy.

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 4 sty 2017 14:41
Data opublikowania: środa, 4 sty 2017 16:14
Data przejścia do archiwum: wtorek, 10 sty 2017 11:37
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 831 razy