BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Lokal mieszkalny przeznaczony do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

 

 

 

1. Położenie nieruchomości : Pisz, ul. Klementowskiego 15/28,

 

2. Numer działki: 449/3

 

3. Powierzchnia działki: 2150 m2

 

4. Numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości lokalowej: OL1P/00035470/3.

 

5. Opis nieruchomości :

- lokal mieszkalny nr 28, o powierzchni użytkowej 35,82 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki, usytuowany na I piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. Klementowskiego 15. Do lokalu mieszkalnego nr 28 należy jedna piwnica oznaczona nr 28 o pow. 3,18 m2.

 

- udział w działce nr 449/3 o powierzchni 2150 m2 wynoszący 3900/268675.

 

6. Cena nieruchomości (wartość rynkowa lokalu liczona wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego działki nr 449/3 o powierzchni 2150 m2 wynoszącym 3900/268675 ) - 86.000 zł (słownie zł: osiemdziesiąt sześć tysięcy 00/100).

 

7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/319/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, lokal mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży.

 

8. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

 

9. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę nieruchomości wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.

 

10. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

 

11. Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

 

12. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

 

13. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 12 stycznia 2017 r. do dnia 2 lutego 2017 r.

 

 

Data powstania: wtorek, 17 sty 2017 08:03
Data opublikowania: wtorek, 17 sty 2017 09:03
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 lut 2017 09:04
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 964 razy