BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1
Numer działki – 853
Numer KW – OL1P/00013730/4
Powierzchnia nieruchomości – 355 m2,
Opis nieruchomości – działka niezabudowana przeznaczona do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej nr działki 854
Cena nieruchomości – 25.500 zł + 23 % podatku VAT

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/335/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz,  została przeznaczona do sprzedaży.
2. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem  jest nieruchomość.
3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.
5. Nabywcy uiszczą należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokonają spłaty należności w ratach. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz
6. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż  ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I (Dziennik Urzędowy WojewództwaWarmińsko - Mazurskiego Nr 67, poz. 1086  z dnia 21 maja 2009 r.) położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 2KD-G – droga krajowa.
7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
8. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt  nabywców.
10. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 16  stycznia 2017 r. do dnia 6 lutego 2017 r.

Data powstania: wtorek, 17 sty 2017 08:12
Data opublikowania: wtorek, 17 sty 2017 08:59
Data przejścia do archiwum: wtorek, 7 lut 2017 11:33
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 925 razy