BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.),

 

 

 

Położenie nieruchomości – obręb Szczechy Małe,

 

Numer działki – 14/32,

 

Numer KW – OL1P/00019638/1,

 

Powierzchnia nieruchomości – 1041 m2,

 

Opis nieruchomości – działka niezabudowana,

 

Cena nieruchomości – 37.000 zł + 23 % podatku VAT.

 

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/196/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy i miasta Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz została przeznaczona do sprzedaży.

 

2. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.

 

3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.

 

4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

 

5. Nabywca uiści należność stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości ustaloną w przetargu w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

6. Nieruchomość, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą Nr VII/84/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szczechy Małe gmina Pisz, zwanego „SZCZECHY MAŁE 1” (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 100 poz. 1371) stanowi obszar oznaczony symbolem 5ML - teren zabudowy letniskowej.

 

7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

 

8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

 

9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.

 

10. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 17 stycznia 2017 r. do dnia 7 lutego 2017 r.

Data powstania: środa, 18 sty 2017 14:56
Data opublikowania: środa, 18 sty 2017 15:26
Data przejścia do archiwum: środa, 8 lut 2017 07:31
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 932 razy