BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Usunięcie drzew

            Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r.  poz. 353 z późn. zm.), Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 lutego 2017 r.  zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji w sprawie usunięcia drzew rosnących w pasie drogowym  drogi powiatowej nr 1522N Rozogi – Spaliny – Turośl – droga krajowa nr 58 (w miejscowości Turośl).

            Zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) Burmistrz Pisza jest organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pokój nr 38.

Ewentualne uwagi czy wnioski mogą być wnoszone:

  1)   w formie pisemnej;

  2)   ustnie do protokołu;

  3)   za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym  (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.),

 w terminie 21 dni od daty niniejszego ogłoszenia.

 Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pisza.

 Żadne wnioski i zarzuty po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

 Uwagi lub wnioski złożone po upływie powyższego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicach ogłoszeń: Urzędu Miejskiego w Piszu, Sołectwa wsi Turośl  oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu od dnia 16.02.2017 r. do dnia 8.03.2017 r. 

Data powstania: czwartek, 16 lut 2017 09:53
Data opublikowania: czwartek, 16 lut 2017 10:38
Data przejścia do archiwum: czwartek, 9 mar 2017 08:28
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 981 razy