BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Warszawska,
Numery działek – cz. 504/19, cz. 503/30,
Numery KW – OL1P/ 00026500/7, OL1P/ 00013304/9,
Powierzchnia nieruchomości –  15 m²,
Opis nieruchomości – teren pod garażem blaszanym (boks nr 4),
Roczna wysokość czynszu – 120 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomości zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 67, poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r. położone są na obszarze oznaczonym symbolem 7MW – stanowiącym teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 3 marca 2017 r. do dnia   24 marca 2017 r.

Data powstania: piątek, 3 mar 2017 14:39
Data opublikowania: piątek, 3 mar 2017 17:20
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 mar 2017 15:54
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 778 razy