BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Fabryczna,
-Numer działki – część 287,
-Numer KW – 13025,

 

-Powierzchnia nieruchomości – 85 m²,
-Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem do użytkowania jako ogródek,

 

- Roczna wysokość czynszu – 58 zł.

 

     1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.     1. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren zieleni izolacyjnej oraz teren projektowanej obwodnicy wewnętrznej na przedłużeniu ul. Kwiatowej, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.     1. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.     1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 06 marca 2017 r. do dnia 27 marca 2017 r.

 

Data powstania: wtorek, 7 mar 2017 11:13
Data opublikowania: środa, 8 mar 2017 10:55
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 mar 2017 11:39
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 651 razy