BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

-Położenie nieruchomości – Pilchy, gmina Pisz,
-Numer działki – część 207/10,
-Numer KW – 13707,

 

-Powierzchnia nieruchomości – 416m²,
-Opis nieruchomości – teren przeznaczony jest do zagospodarowania bez prawa wznoszenia urządzeń i obiektów budowlanych oraz ogrodzenia z zachowaniem swobodnego dostępu do brzegu jeziora,

 

- Roczna wysokość czynszu – 208 zł + 23 % podatku VAT,
-Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

     1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.     1. W/w nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren położony jest w Obszarze  Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich.     1. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.     1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 06 marca 2017 r. do dnia 27 marca 2017 r.

 

Data powstania: wtorek, 7 mar 2017 11:23
Data opublikowania: środa, 8 mar 2017 10:53
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 mar 2017 11:39
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 697 razy