BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na przebudowę drogi gminnej w m. Snopki na dz. o nr geod. 335, 336, 337, 110/21

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej w m. Snopki na dz. o nr geod. 335, 336, 337, 110/21”, zostały złożone dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe w Piszu Sp. z o.o., z siedzibą w Piszu, przy ul. Czerniewskiego 2, za łączną cenę 529.826,71 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:
Oferta nr 1 (529 826,71 : 692 044,78)x60x3 = 137,82 pkt
Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji - 34 %:
Oferta nr 1 (60 miesięcy) = 34 pkt x 3 = 102,00 pkt
Liczba pkt w kryterium: kryterium społeczne – zatrudnienie osoby bezrobotnej lub niepełnosprawnej – 6 %:
Oferta nr 1 (brak zobowiązania) = 0 pkt x 3 = 0,00 pkt
Razem
239,82 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe w Piszu Sp. z o.o.
ul. Czerniewskiego 2
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:
Oferta nr 2 (529 826,71 : 529 826,71)x60x3 = 180,00 pkt
Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji - 34 %:
Oferta nr 2 (60 miesięcy) = 34 pkt x 3 = 102,00 pkt
Liczba pkt w kryterium: kryterium społeczne – zatrudnienie osoby bezrobotnej lub niepełnosprawnej – 6 %:
Oferta nr 2 (zobowiązanie) = 6 pkt x 3 = 18,00 pkt
Razem
300,00 pkt

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: czwartek, 6 kwi 2017 13:28
Data opublikowania: czwartek, 6 kwi 2017 16:10
Data przejścia do archiwum: piątek, 14 kwi 2017 07:23
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 690 razy