BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na przebudowę drogi gminnej w m. Karpa na dz. o nr geod. 6/34

 

 

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej w m. Karpa na dz. o nr geod. 6/34”, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

 

 

 

Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe w Piszu Sp. z o.o., z siedzibą w Piszu, przy ul. Czerniewskiego 2, za łączną cenę 231.863,50 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

 

 

 

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ i jako jedyna złożona oferta według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

 

 

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

 

Oferta nr 1

 

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe w Piszu Sp. z o.o

 

ul. Czerniewskiego 2

 

12-200 Pisz

 

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:

 

Oferta nr 1 (231 863,50 : 231 863,50)x60x4 = 240,00 pkt

 

Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji - 34 %:

 

Oferta nr 1 (60 miesięcy) = 34 pkt x 4 = 136,00 pkt

 

Liczba pkt w kryterium: kryterium społeczne – zatrudnienie osoby bezrobotnej lub niepełnosprawnej – 6 %:

 

Oferta nr 1 (zobowiązanie) = 6 pkt x 4 = 24,00 pkt

 

Razem

 

400,00 pkt

 

 

 

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: środa, 12 kwi 2017 14:39
Data opublikowania: środa, 12 kwi 2017 18:18
Data przejścia do archiwum: czwartek, 20 kwi 2017 11:04
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 670 razy