BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 1-4 DO TREŚCI SIWZ WRAZ ZE ZMIANA TREŚCI SIWZ

na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz

Do Zamawiającego w dniach  2, 9, 10 i 12 maja 2017 r. wpłynęły zapytania nr 1-4 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), zwanej dalej  „ustawą”  udziela odpowiedzi:

 

 

 

ZAPYTANIE NR 1:

 

Zamawiający udostępnił szczegółowy wykaz punktów poboru w wersji edytowalnej jako załącznik nr 5 do niniejszej odpowiedzi.

 

 

 

ZAPYTANIE NR 2:

 

Ad. 1. Zamawiający informuje, iż określony w SIWZ termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy jest terminem prognozowanym. Warunkiem rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej jest skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy.

 

Ad. 2. Numer rachunku bankowego Wykonawca podaje w celu ewentualnego zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu, jak również do rozliczeń z wybranym Wykonawcą.

 

Ad. 3. Tak.

 

Ad. 4. Zamawiający informuje, że nie ma zawartych umów w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedaży w terminie przewidzianym w SIWZ.

 

Ad.5. Dla 332 punktów poboru energii będzie to kolejna zmiana sprzedawcy i dla tych punktów umowy na dystrybucję energii elektrycznej zawarte są na czas nieokreślony, natomiast dla punktu poboru energii wskazanego w poz. 321 załącznika nr 3 do SIWZ (PL_ZEBB_2816026188_05, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Pisz P1, ul. Młodzieżowa, dz. nr 415/16 - pompownia ścieków, licznik nr 91265365, moc umowna – 16 kW, grupa przyłączeniowa V, taryfa C11) zmiana sprzedawcy odbywać się będzie po raz pierwszy. Umowa kompleksowa na ww. punkt poboru energii zawarta jest na czas nieokreślony z zachowaniem 3 - miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.

 

Ad.6. Dostawcą energii elektrycznej dla 332 punktów poboru energii wskazanych w załączniku nr 3 do SIWZ jest: TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków, zaś dystrybutorem PGE Dystrybucja S.A. Lublin Oddział w Białymstoku, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok. Dla punktu poboru energii wskazanego w poz. 321 załącznika nr 3 do SIWZ (PL_ZEBB_2816026188_05, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Pisz P1, ul. Młodzieżowa, dz. nr 415/16 - pompownia ścieków, licznik nr 91265365, moc umowna – 16 kW, grupa przyłączeniowa V, taryfa C11) zawarta jest umowa kompleksowa z PGE Obrót S.A.

 

Ad.7. Jedyna umowa kompleksowa na ww. punkt poboru zawarta jest na czas nieokreślony z zachowaniem 3 - miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. Obowiązek wypowiedzenia umowy należeć będzie do Wykonawcy (na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa). Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy o świadczeniu usług dystrybucji przez Wykonawcę na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

 

Ad .8. Wszystkie układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupie taryfowej B23 są dostosowane do zasady TPA.

 

Ad.9. Zamawiający przekaże dane o których mowa w zapytaniu wybranemu Wykonawcy w formie pliku Excel niezwłocznie po zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Ad.10. Tak.

 

 

 

ZAPYTANIE NR 3:

 

Ad. 1. Projekt umowy generalnej Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy niezwłocznie po zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty. Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa uwzględniać będzie postanowienia SIWZ i oferty Wykonawcy.

 

Ad. 2. Zamawiający wyrazi zgodę na zamieszczenie w umowie sprzedaży energii elektrycznej przedmiotowego zapisu.

 

Ad. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Zamawiający – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokość 10 % wynagrodzenia brutto..

 

Ad. 4. Zamawiający zmienił treść SIWZ w tym zakresie.

 

Ad. 5. Tak.

 

 

 

ZAPYTANIE NR 4:

 

Ad. 1. Zamawiający zmienił treść SIWZ w tym zakresie.

 

Ad. 2. Dla 332 punktów poboru energii będzie to kolejna zmiana sprzedawcy i dla tych punktów umowy na dystrybucję energii elektrycznej zawarte są na czas nieokreślony, natomiast dla punktu poboru energii wskazanego w poz. 321 załącznika nr 3 do SIWZ (PL_ZEBB_2816026188_05, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Pisz P1, ul. Młodzieżowa, dz. nr 415/16 - pompownia ścieków, licznik nr 91265365, moc umowna – 16 kW, grupa przyłączeniowa V, taryfa C11) zmiana sprzedawcy odbywać się będzie po raz pierwszy. Dostawcą energii elektrycznej dla 332 punktów poboru energii wskazanych w załączniku nr 3 do SIWZ jest: TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków. Dla punktu poboru energii wskazanego w poz. 321 załącznika nr 3 do SIWZ (PL_ZEBB_2816026188_05, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Pisz P1, ul. Młodzieżowa, dz. nr 415/16 - pompownia ścieków, licznik nr 91265365, moc umowna – 16 kW, grupa przyłączeniowa V, taryfa C11) zawarta jest umowa kompleksowa z PGE Obrót S.A. Umowa kompleksowa na ww. punkt poboru zawarta jest na czas nieokreślony z zachowaniem 3 - miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. Obowiązek wypowiedzenia umowy należeć będzie do Wykonawcy (na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa). Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy o świadczeniu usług dystrybucji przez Wykonawcę na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Zamawiający informuje, że nie ma zawartych umów w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedaży w terminie przewidzianym w SIWZ.

 

Ad. 3. Zamawiający przekaże dane i dokumenty o których mowa w zapytaniu wybranemu Wykonawcy w formie pliku Excel niezwłocznie po zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Ad. 4. Tak.

 

Ad. 5. Tak.

 

Ad. 6. Zamawiający informuje, iż określony w SIWZ termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy jest terminem prognozowanym. Warunkiem rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej jest skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej z przyczyn formalnych, a ewentualne koszty sprzedaży rezerwowej zostaną pokryte przez Zamawiającego.

 

Ad. 7. Projekt umowy generalnej Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy niezwłocznie po zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty. Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa uwzględniać będzie postanowienia SIWZ i oferty Wykonawcy.

 

Ad. 8. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację cz. XVI ust. 10 SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w sprzedaży energii elektrycznej spowodowane siłą wyższą, awarią w systemie, działalnością osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności, jak również zaistniałe z powodu wyłączeń dokonywanych przez OSD.

 

Ad. 9. Zamawiający informuje, że może zmienić ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić grupę taryfową danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostaną określone i wycenione w ofercie.

 

Ad. 10. Odbiorcy Końcowi dysponują tytułami prawnymi, które upoważniają ich do dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia.

 

Ad. 11. Tak.

 

 

 

 

 

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający zmienia w cz. XII SIWZ ust. 3, który otrzymuje brzmienie:

 

„3. Łączną cenę brutto należy obliczyć za okres 12 miesięcy prognozowanego zużycia energii dla 333 punktów odbioru określonych w załączniku nr 3 do SIWZ. Łączna cena brutto powinna uwzględniać wszelkie koszty (opłaty) związane z dostawą energii, w tym podatek VAT oraz powinna być wyliczona w oparciu o szczegółowe koszty określone w tabeli znajdującej się w załączniku nr 1 do SIWZ.”.

 

 

 

Zamawiający informuje, iż w związku z niniejszą zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert, który upływa z dniem 1 czerwca 2017 r. o godzinie 10:00.

 

 

 

Niniejsza odpowiedź na zapytania wraz z informacją o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz.

 

 

 

 

 

Załączniki:

 

1) treść zapytania nr 1

 

2) treść zapytania nr 2

 

3) treść zapytania nr 3

 

4) treść zapytania nr 4

 

5) szczegółowy wykaz punktów poboru (w wersji edytowalnej)

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 17 maj 2017 13:10
Data opublikowania: środa, 17 maj 2017 13:27
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 cze 2017 11:00
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 853 razy