BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 5 I 6 DO TREŚCI SIWZ

na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz

Do Zamawiającego w dniu 15 maja 2017 r. wpłynęły zapytania nr 5 i 6 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), zwanej dalej  „ustawą”  udziela odpowiedzi:

 

ZAPYTANIE NR 5:

Ad 1. Zamawiający przekaże dane o których mowa w zapytaniu wybranemu Wykonawcy w formie pliku Excel niezwłocznie po zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ad 2. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację cz. IV SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż określony w SIWZ termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy jest terminem prognozowanym. Warunkiem rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej jest skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy.

Ad 3. Dla 332 punktów poboru energii Zamawiający posiada rozdzielone umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz umowy na dystrybucję energii elektrycznej (zawarte na czas nieokreślony), natomiast dla punktu poboru energii wskazanego w poz. 321 załącznika nr 3 do SIWZ (PL_ZEBB_2816026188_05, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Pisz P1, ul. Młodzieżowa, dz. nr 415/16 - pompownia ścieków, licznik nr 91265365, moc umowna – 16 kW, grupa przyłączeniowa V, taryfa C11) zawarta jest umowa kompleksowa na czas nieokreślony z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.

Ad 4. Wszystkie układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupie taryfowej B23 są dostosowane do zasady TPA.

 

 ZAPYTANIE NR 6:

Ad 1. Projekt umowy generalnej Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy niezwłocznie po zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty. Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa uwzględniać będzie postanowienia SIWZ i oferty Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zawarcie umów sprzedaży energii elektrycznej przez Wykonawcę z Odbiorcami Końcowymi zgodnie ze standardowym wzorem przedstawionym przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, że będzie on uwzględniał istotne postanowienia umowy wskazane w cz. XVI SIWZ.

Ad 2. Tak.

Ad 3. Dla 332 punktów poboru energii będzie to kolejna zmiana sprzedawcy, natomiast dla punktu poboru energii wskazanego w poz. 321 załącznika nr 3 do SIWZ (PL_ZEBB_2816026188_05, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Pisz P1, ul. Młodzieżowa, dz. nr 415/16 - pompownia ścieków, licznik nr 91265365, moc umowna – 16 kW, grupa przyłączeniowa V, taryfa C11) zmiana sprzedawcy odbywać się będzie po raz pierwszy.

Ad 4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za bilansowanie handlowe i będzie ponosić wszelkie koszty z tym związane. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza wykonanie czynności bilansowania handlowego przez inny podmiot, z zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za prawidłowość bilansowania handlowego.

Ad 5. Na wystawianych fakturach winny być ujawnione następujące dane: nabywcą jest Gmina Pisz, odbiorcą – poszczególni Odbiorcy Końcowi, z wyłączeniem następujących Odbiorców Końcowych:

1) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu, Jagodne, ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz;

2) Administrator Sp. z o.o. w Piszu, ul. Wąglicka 1, 12-200 Pisz;

3) Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Piszu, ul. Olsztyńska 3, 12-200 Pisz

4) Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu, ul. Jagodna 1C, 12-200 Pisz;

5) Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu, Plac Daszyńskiego 7, 12-200 Pisz;

6) Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Piszu, Plac Daszyńskiego 7A, 12-200 Pisz;

7) Piski Dom Kultury w Piszu, Plac Daszyńskiego 16, 12-200 Pisz.

- dla których nabywcą i odbiorcą jest dany Odbiorca Końcowy.

Ad 6. Zamawiający dopuszcza możliwość objęcia umową nowo utworzonych punktów poboru energii, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostaną określone i wycenione w ofercie.

Ad 7. Dane pomiarowo - rozliczeniowe mogą być udostępnione w formie elektronicznej lub pisemnej. Wykonawca winien je udostępnić na wezwanie Zmawiającego lub Odbiorców Końcowych. Zamawiający wymaga udostępnienia co najmniej ilości pobranej energii czynnej przez poszczególne PPE (z ewentualnym podziałem na strefy) w określonym przedziale czasowym.

 

Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.

 

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

 

Załączniki:

- treść zapytania nr 5

- treść zapytania nr 6

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 24 maj 2017 13:33
Data opublikowania: środa, 24 maj 2017 13:42
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 cze 2017 11:00
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 802 razy