BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

-Położenie nieruchomości – obręb Karwik, gmina Pisz,
-Numer działki – cz. 69/1,
-Numer KW – 13709,

-Powierzchnia nieruchomości – 704 m²,
-Opis nieruchomości – grunt przeznaczony na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

- Roczna wysokość czynszu – 352 zł + 23 % VAT,

-Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

  1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
  2. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz, teren położony jest na obszarze oznaczonym symbolami: 1MR – teren zabudowy zagrodowej, MN – mieszkalnictwo o niskiej intensywności zabudowy, UTL – teren zabudowy letniskowej.
  3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
  4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 1 czerwca 2017 r. do dnia 22 czerwca 2017 r.
Data powstania: środa, 7 cze 2017 15:31
Data opublikowania: środa, 7 cze 2017 17:03
Data przejścia do archiwum: piątek, 23 cze 2017 12:25
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 748 razy