BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 1,
Numer działki – 1460/15,
Powierzchnia działki – 1120 m2,
Numer KW – OL1P/00022912/0,
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.
Cena wywoławcza nieruchomości – 78 000 zł + 23 % podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/428/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, została przeznaczona do sprzedaży.
2. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.
3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
5. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Cenę ustaloną w przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
6. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz pomiędzy ulicami: Słubicką, Michała Wołodyjowskiego, Mikołaja Reja w Piszu i granicą administracyjną miasta Pisz, zatwierdzonym uchwałą Nr XXIV/269/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Słubicką, Michała Wołodyjowskiego, Mikołaja Reja w Piszu i granicą administracyjną miasta Pisz, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego poz. 2749 z dnia 6 lipca 2016 r., stanowi teren oznaczony symbolem 13. MN, U - teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
10. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 8 czerwca 2017 r. do dnia 29 czerwca 2017 r.

Data powstania: poniedziałek, 12 cze 2017 10:00
Data opublikowania: poniedziałek, 12 cze 2017 11:23
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 cze 2017 07:30
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 806 razy