BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).

1. Położenie nieruchomości : Pisz, ul. Warszawska 17/2,
2. Numer działki: 503/14
3. Powierzchnia działki: 1400 m2
4. Numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości lokalowej: OL1P/00033666/0
5. Opis nieruchomości :

- lokal mieszkalny nr 2, o powierzchni użytkowej 36,47 m2, składający się z 1 pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju, usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. Warszawskiej 17.
Do lokalu mieszkalnego nr 2 należy jedna piwnica oznaczona nr 2 o pow. 3,74 m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu w/w lokalu na czas nieokreślony.
- udział w działce nr 503/14 o powierzchni 1400 m2 wynoszący 3647/99453.
6. Cena nieruchomości (wartość rynkowa lokalu liczona wraz z udziałem w działce nr 503/14 o powierzchni 1400 m2 wynoszącym 3647/99453 ) - 94.963 zł (słownie zł: dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy).
Cena sprzedaży nieruchomości po udzieleniu bonifikaty 95 % wynosi 4.748,15 zł (słownie zł: cztery tysiące siedemset czterdzieści osiem 15/100).
7. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie wnosić opłaty roczne  w kwocie 25,62 zł (w tym 22 % podatku VAT w kwocie 4,62 zł) za użytkowanie wieczyste 3647/99453 udziału w działce nr 503/14 położonej w obrębie Pisz 1, przez okres trwania użytkowania wieczystego, które należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na niżej podane konto, bez dodatkowego wezwania do zapłaty.
8. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowo ustalonej opłaty rocznej w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej obowiązuje nowa wysokość opłaty określona w wypowiedzeniu.
9. Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia wynoszą 246 zł.
10. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pisz ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 20 października 2003 r. Nr 166, poz. 2023, lokal mieszkalny został  przeznaczony do sprzedaży.
11. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
12. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę nieruchomości wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
13. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Nieruchomość położona jest na obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
14. Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
15. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
16. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 8 czerwca 2017 r. do dnia 29 czerwca 2017 r.

Data powstania: poniedziałek, 12 cze 2017 10:04
Data opublikowania: poniedziałek, 12 cze 2017 11:22
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 cze 2017 07:30
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 697 razy