BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

1. Położenie nieruchomości: Pisz, ul. Gdańska 10/2.
2. Numer działki: 298/5.
3. Powierzchnia działki: 451 m2.
4. Numer księgi wieczystej: 13132.
5. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny nr 2, o powierzchni użytkowej 41,60 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. Gdańskiej nr 10. Do lokalu mieszkalnego nr 2 przynależy jedna piwnica oznaczona nr 2 (dwa pomieszczenia) o pow. 5,83 m2.
Budynek mieszkalny składa się z 21 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku – 819,60 m2. Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu w/w lokalu na czas nieokreślony.
6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie) – 79.210 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziesięć zł). Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty 95 % wynosi 3.960,50 zł (słownie zł: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt 50/100).
Koszty wyceny wynoszą – 246 zł.
7. Cena udziału w działce wynoszącego 4160/81960 wynosi: 3.449 zł (słownie zł: trzy tysiące czterysta czterdzieści dziewięć).
8. Wysokość opłaty rocznej stanowi 1 % ceny gruntu: 34,49 zł (słownie zł: trzydzieści cztery 49/100) + 23 % VAT.
9. Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25 % ceny gruntu: 862,25 zł (słownie zł: osiemset sześćdziesiąt dwa 25/100), a po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 95 % stanowi kwotę 43,11 zł + 23 % VAT.
10. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pisz ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 20 października 2003 r. Nr 166, poz. 2023, lokal mieszkalny został  przeznaczony do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
11. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
12. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz, natomiast opłaty roczne przez okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na konto wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.
13. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowo ustalonej opłaty rocznej w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej obowiązuje nowa wysokość opłaty określona w wypowiedzeniu.
14. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową. Nieruchomość położona jest na obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
15. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
16. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
17. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 9 czerwca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.

Data powstania: poniedziałek, 12 cze 2017 10:07
Data opublikowania: poniedziałek, 12 cze 2017 11:18
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 lip 2017 07:05
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 696 razy