BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

1. Oznaczenie i opis nieruchomości:
    Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz w użytkowaniu
    wieczystym osoby prawnej
    Zgodnie z uchwałą Nr XXX/336/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 grudnia 2016 r.
    w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność
    Gminy Pisz została przeznaczona do sprzedaży
   Numer działki:       517
   Powierzchnia nieruchomości:      1787 m2
   Położenie nieruchomości:     Pisz 2
   Numer KW:  OL1P/00017511/1
   Cena nieruchomości:     99.768 zł

2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
     zatwierdzonym Uchwałą Nr XLV/583/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 czerwca
     2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
     zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Piszu przy ul. Kwiatowej   
     (Dziennik Urzędowy Województwa  Warmińsko-Mazurskiego poz. 2660) położona jest na
     obszarze oznaczonym symbolem 3. ZP  – teren zieleni urządzonej.
3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika
     wieczystego.
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej, sporządzonej w
    Kancelarii Notarialnej w Piszu. Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca
    nieruchomości.
5. Nabywca jest zobowiązany do uiszczenia ceny sprzedaży nieruchomości w formie
    jednorazowej wpłaty lub w ratach na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000
    2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
    Cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę nabywca jest zobowiązany uiścić
    najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto wyżej podane.
6. Na poczet ceny nieruchomości zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania
    wieczystego nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży.
7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34
    ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc
    od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania
    dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
9. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od  08.06.2017 r.  
    do 29.06.2017 r.

Data powstania: poniedziałek, 12 cze 2017 13:52
Data opublikowania: poniedziałek, 12 cze 2017 13:55
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 cze 2017 13:27
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 757 razy