BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

  1. Oznaczenie i opis nieruchomości:

    Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz w użytkowaniu

    wieczystym osób fizycznych.

    Zgodnie z uchwałą Nr XXX/338/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 grudnia 2016 r.

    w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność

    Gminy Pisz została przeznaczona do sprzedaży

   Numer działki:       406/17

   Powierzchnia nieruchomości:      1219 m2

   Położenie nieruchomości:     Pisz 1

   Numer KW:  OL1P/00028431/6

   Cena nieruchomości:     94.984 zł

 

  1. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

     zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca

     2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu

     przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód,

     wzdłuż  ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul.

    Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I (Dziennik Urzędowy Województwa

    Warmińsko - Mazurskiego Nr 67, poz. 1086) położona jest na obszarze oznaczonym

    symbolem 3 U – tereny zabudowy usługowej

  1. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników

     wieczystych.

  1. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej, sporządzonej w

    Kancelarii Notarialnej w Piszu. Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponoszą nabywcy

    nieruchomości.

  1. Nabywcy są zobowiązani do uiszczenia ceny sprzedaży nieruchomości w formie

    jednorazowej wpłaty lub w ratach na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000

    2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

    Cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę nabywcy są zobowiązani uiścić

    najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto wyżej podane.

  1. Na poczet ceny nieruchomości zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania

    wieczystego nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży.

  1. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34

    ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc

    od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

  1. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania

    dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

  1. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 13.06.2017 r.

    do 04.07.2017 r.

 

Data powstania: piątek, 16 cze 2017 12:19
Data opublikowania: piątek, 16 cze 2017 14:30
Data przejścia do archiwum: środa, 5 lip 2017 15:58
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 831 razy