BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na przebudowę drogi gminnej w m. Stare Guty na działce o nr geod. 61/18

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Guty na działce o nr geod. 61/18”, zostały złożone dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe w Piszu Sp. z o.o., z siedzibą w Piszu, przy ul. Czerniewskiego 2, za łączną cenę 215.501,18 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe w Piszu Sp. z o.o

ul. Czerniewskiego 2

12-200 Pisz

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:

Oferta nr 1 (215 501,18 : 215 501,18)x60x4 = 240,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji - 34 %:

Oferta nr 1 (60 miesięcy) = 34 pkt x 4 = 136,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: kryterium społeczne – zatrudnienie osoby bezrobotnej lub niepełnosprawnej – 6 %:

Oferta nr 1 (zobowiązanie) = 6 pkt x 4 = 24,00 pkt

Razem

400,00 pkt

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 2

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:

Oferta nr 2 (215 501,18 : 296 254,68)x60x4 = 174,60 pkt

Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji - 34 %:

Oferta nr 2 (60 miesięcy) = 34 pkt x 4 = 136,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: kryterium społeczne – zatrudnienie osoby bezrobotnej lub niepełnosprawnej – 6 %:

Oferta nr 2 (zobowiązanie) = 6 pkt x 4 = 24,00 pkt

Razem

334,60 pkt

 

 

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: wtorek, 20 cze 2017 13:38
Data opublikowania: wtorek, 20 cze 2017 14:16
Data przejścia do archiwum: środa, 28 cze 2017 08:06
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 791 razy