BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Wojska Polskiego,
-Numer działki – część 399/8,
-Numer KW – OL1P/00012303/5,
-Powierzchnia nieruchomości – 75 m²,
-Opis nieruchomości – teren przeznaczony pod zabudowę budynkiem garażowym o pow. użytkowej 24 m2 (boks nr 13),

 

-Roczna wysokość czynszu – 245 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku  zmiany stawki podatku VAT.

 

 

 

     1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.     1. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 67, poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 1 MW - stanowiącym teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.     1. Zabudowę garażową na przedmiocie dzierżawy należy realizować według koncepcji uzgodnionej uprzednio z wydzierżawiającym – Gminą Pisz. Biorąc pod uwagę charakter zabudowy (zabudowa szeregowa) należy zachować jednakową formę i kolorystykę obiektów.     1. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.     1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 26 czerwca 2017 r. do dnia 17 lipca 2017 r.

 

Data powstania: wtorek, 27 cze 2017 07:44
Data opublikowania: wtorek, 27 cze 2017 13:45
Data przejścia do archiwum: wtorek, 18 lip 2017 10:43
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 665 razy