BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).

1. Położenie nieruchomości : Szeroki Bór Piski 59/10,
2. Numer działki: 2/29
3. Powierzchnia działki: 1157 m2
4. Numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości lokalowej: OL1P/00032557/6
5. Opis nieruchomości :

- lokal mieszkalny nr 10, o powierzchni użytkowej 49,50 m2, składający się z
2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC, usytuowany na I piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Szerokim Borze Piskim 59.
Do lokalu mieszkalnego nr 10 należy jedna piwnica oznaczona nr 10 o pow. 10,80 m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu w/w lokalu na czas nieokreślony.
- udział w działce nr 2/29 o powierzchni 1157 m2 wynoszący 84/1000.
6. Cena nieruchomości (wartość rynkowa lokalu liczona wraz z udziałem w działce nr 2/29 o powierzchni 1157 m2 wynoszącym 84/1000 ) - 85.536 zł (słownie zł: osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści sześć).
Cena sprzedaży nieruchomości po udzieleniu bonifikaty 95 % wynosi 4.276,80 zł (słownie zł: cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć 80/100).
7. Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia wynoszą 246 zł.
8. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pisz ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 20 października 2003 r. Nr 166, poz. 2023, lokal mieszkalny został  przeznaczony do sprzedaży.
9. Przeniesienie prawa własności gruntu wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
10. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę nieruchomości wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
11. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Nieruchomość położona jest na obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
12. Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
13. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
14. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 15 lipca 2017 r. do dnia 5 sierpnia 2017 r.

Data powstania: poniedziałek, 17 lip 2017 10:33
Data opublikowania: poniedziałek, 17 lip 2017 10:55
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 sie 2017 10:21
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 705 razy