BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. o nr geod. 68, 77, 75 obręb Babrosty

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. o nr geod. 68, 77, 75 obręb Babrosty”, zostały złożone dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe w Piszu Sp. z o.o., z siedzibą w Piszu, przy ul. Czerniewskiego 2, za łączną cenę 278.402,49 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe w Piszu Sp. z o.o.

ul. Czerniewskiego 2

12-200 Pisz

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:

Oferta nr 1 (278 402,49 : 278 402,49)x60x3 = 180,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji - 20 %:

Oferta nr 1 (60 miesięcy) = 20 pkt x 3 = 60,00 pkt

Liczba pkt w kryterium termin wykonania przedmiotu zamówienia – 20 %:

Oferta nr 1 (do dnia 1 września 2017 r.) = 20 pkt x 3 = 60,00 pkt

Razem

300,00 pkt

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 2

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:

Oferta nr 2 (278 402, 49 : 371 138,04)x60x3 = 135,03 pkt

Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji - 20 %:

Oferta nr 2 (60 miesięcy) = 20 pkt x 3 = 60,00 pkt

Liczba pkt w kryterium termin wykonania przedmiotu zamówienia – 20 %:

Oferta nr 2 (do dnia 15 września 2017 r.) = 10 pkt x 3 = 30,00 pkt

Razem

225,03 pkt

 

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: poniedziałek, 17 lip 2017 12:03
Data opublikowania: poniedziałek, 17 lip 2017 16:03
Data przejścia do archiwum: wtorek, 25 lip 2017 08:33
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 703 razy