BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości

Burmistrz Pisza ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

 

 

 

- Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1, ul. Gałczyńskiego,

 

- Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem do użytkowania pod garażem blaszanym,

 

- Numer działki – część 431/67,

 

- Powierzchnia działki – 18 m2,

 

- Numer KW – OL1P/00035347/2,

 

- Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego – 144 zł + 23 % podatku VAT.

 

- Wadium – 50 zł.

 

- Minimalne postąpienie – 15 zł.

 

 

  1. Przetarg odbędzie się dnia 21 sierpnia 2017 r. o godz. 11.00 w sali nr 59 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
  2.  Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 2 lat.
  3.  Nieruchomość, o której mowa w § 1 ust. 1 zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren zieleni. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
  4.  Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
  5.  Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
  6.  Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
  7.  Niezawarcie umowy dzierżawy w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, powoduje przepadek wadium na rzecz osoby ogłaszającej przetarg.
  8.  Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 17 sierpnia 2017 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.
  9.  Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.

 

Data powstania: wtorek, 25 lip 2017 08:35
Data opublikowania: wtorek, 25 lip 2017 12:42
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 gru 2017 14:16
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 761 razy