BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 133/17 Burmistrza Pisza z dnia 04 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji do przeprowadzania naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

 

            Na podstawie art. 7 pkt 1 i 3 oraz art. 11 ust. 1 w związku  z art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym   ( Dz.  U. z  2016r. poz. 446, z późn. zm. ) zarządzam, co następuje:

 § 1

 W Zarządzeniu Nr 13/09 Burmistrza Pisza z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu, zmienionego zarządzeniem Nr 129/15 Burmistrza Pisza z dnia 06 listopada 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji do przeprowadzania naborów  na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu wprowadza się następującą zmianę :

- w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie :

 „3) Barbara Damięcka – sekretarz komisji, a w przypadku jej nieobecności funkcję sekretarza komisji pełni Anna Milewska-Pietrzyk, ”

 § 2

 Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

 §3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 07 sierpnia 2017 r.

                                     

 

                                                                                              /-/ Burmistrz Pisza

                                                                                               Andrzej Szymborski