BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza czwarty publiczny przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

1.    Położenie nieruchomości – obręb Pisz, ul. Klementowskiego 15/28
Numer działki – 449/3
Powierzchnia działki – 2150 m2,
2.    Numer KW prowadzonej dla nieruchomości lokalowej – OL1P/00035470/3
3.    Opis nieruchomości: lokal mieszkalny nr 28, o powierzchni użytkowej 35,82 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki, usytuowany na I piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. Klementowskiego 15.
Do lokalu mieszkalnego nr 28 należy jedna piwnica oznaczona nr 28 o pow. 3,18 m2.
- udział w działce nr 449/3 o powierzchni 2150 m2 wynoszący 3900/268675.
4.    Cena nieruchomości (wartość rynkowa lokalu liczona wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego działki nr 449/3 o powierzchni 2150 m2 wynoszącym 3900/268675 ) - 65.000 zł (słownie zł: sześćdziesiąt pięć tysięcy 00/100).
5.    Wadium – 10 000 zł
6.    Przetarg odbędzie się dnia 12 października 2017 r. w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5 o godz. 11.00,
7.    Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
8.    Właściciel lokalu będzie zobowiązany do wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste udziału w działce nr 449/3 położonej w Piszu przy ul. Klementowskiego związanego z lokalem  przez okres trwania użytkowania wieczystego, które należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
9.    Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowo ustalonej opłaty rocznej w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej obowiązuje nowa wysokość opłaty określona w wypowiedzeniu.
10.    W/w nieruchomość, stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
11.    Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
12.    Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
13.    Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wniesienia wadium.
14.    Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba je wnosząca wygra przetarg, zwrócone-jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.
15.    Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 27 kwietnia 2017 r., drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 14 czerwca 2017 r., trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 11 sierpnia 2017 r.
16.    Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 9 października 2017 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Data powstania: piątek, 25 sie 2017 08:55
Data opublikowania: poniedziałek, 28 sie 2017 12:23
Data przejścia do archiwum: piątek, 13 paź 2017 08:34
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 763 razy