BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).

Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Wiartel, gmina Pisz,
Numery działek – 5/10 i 110/45,
Powierzchnia działek –  678 m2 (działka nr 5/10), 354 m2 (działka nr 110/45),
Numery KW – OL1P/00028790/0 dla działki 5/10, OL1P/00037177/3 dla działki nr 110/45,
Opis nieruchomości - nieruchomość zabudowana budynkiem hydroforni, studnią głębinową i ogrodzeniem (działka nr 5/10) oraz teren komunikacyjny (działka nr 110/45),
Cena  nieruchomości – 160.000 zł.
Do ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu, proporcjonalnie do wartości działki nr 110/45 zostanie doliczony 23 % podatek VAT, natomiast sprzedaż działki zabudowanej nr 5/10 na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221) będzie zwolniona z podatku VAT.


1. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem stanową własność Gminy Pisz. Zgodnie z: Uchwałą Nr XXII/223/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz i Uchwałą Nr XXX/346/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, zostały przeznaczone do sprzedaży.
2. Nieruchomość oznaczona nr działki 5/10 obciążona jest służebnością gruntową obciążającą działkę nr 26/95 polegającą na prawie przejścia i przejazdu pasem gruntu o szer. 4 m na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 26/51.
3. Na nieruchomości oznaczonej nr działki 5/10 znajduje się studnia głębinowa będąca własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu, która jako składnik przedsiębiorstwa nie podlega sprzedaży.
4. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.
5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
6. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Cenę ustaloną w przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
7. Nieruchomości zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Wiartel, obejmującego teren byłej fermy zwierząt futerkowych i tereny do niej przyległe zatwierdzonego uchwałą Nr XIX/201/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 lutego 2008 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r., Nr 63, poz. 1235, położone są na obszarzach oznaczonych symbolami: 14 WZ – teren istniejącej hydroforni (działka 5/10) i 16 KS - teren dojazdu do obiektu zaopatrzenia w wodę oznaczonego jako 14 WZ (działka 110/45).
8. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
9. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 23 sierpnia 2017 r. do dnia 13 września 2017 r.

Data powstania: poniedziałek, 28 sie 2017 12:16
Data opublikowania: poniedziałek, 28 sie 2017 12:24
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 wrz 2017 09:56
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 620 razy