BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

stanowiąca własność Gminy Pisz, przeznaczona do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – obręb Pisz 2, ul. Kościuszki,
Numer działki – 387/21 o pow. 165 m2,
Numer KW – OL1P/00012877/9,
Opis nieruchomości- nieruchomość w części zabudowana budynkiem usługowym przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej nr działek 387/16 i 387/17,
Cena nieruchomości – 32 100 zł oraz 23 % podatku VAT

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność  Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/385/17 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, została przeznaczona do sprzedaży.
2. Nieruchomość obciążona jest służebnością gruntową polegającą na prawie dojazdu i przechodu przez działkę gruntu numer 357/28, położoną w Piszu przy ul. Gizewiusza, na rzecz każdoczesnych właścicieli działek gruntu numer 357/21 i 357/22, położonych w Piszu przy ul. Gizewiusza.
3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.
5. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokona spłaty należności w ratach. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
6. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVI/344/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada  2012 roku w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2013 r. poz. 449 i 450), stanowi teren oznaczony symbolem 02 MU – teren zabudowy mieszkaniowo usługowej
7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
10. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  t.j. od dnia 2 września 2017 r. do dnia 22 września 2017 r.

Data powstania: wtorek, 5 wrz 2017 12:31
Data opublikowania: wtorek, 5 wrz 2017 15:11
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 25 wrz 2017 08:37
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 683 razy