BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz przeznaczonej do wydzierżawienia

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Gizewiusza,
-Numer działki – 362/2,
-Numer KW – OL1P/00012877/9,
-Powierzchnia nieruchomości – 8 m²,
-Opis nieruchomości – teren wraz z budynkiem gospodarczym o pow. 5,60m2,

-Roczna wysokość czynszu – 120 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku  zmiany stawki podatku VAT.

 

 

  1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/415/17 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz, do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

 

  1. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika oznaczonym na planie jako jednostka A1ZP zatwierdzonym uchwałą Nr XLVII/530/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika oznaczonego na planie jako jednostka A1ZP ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 76, poz. 1354 z dnia 9 czerwca 2006 r. stanowi obszar oznaczony symbolem 10U – teren istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

 

  1. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

  1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 6 września 2017 r. do dnia 27 września 2017 r.
Data powstania: piątek, 8 wrz 2017 11:18
Data opublikowania: piątek, 8 wrz 2017 12:21
Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 wrz 2017 11:25
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 219 razy