BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz przeznaczonej do sprzedaży

Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1,

Numer działki – 1670/6,

Powierzchnia nieruchomości – 27 m2,

Numer KW – OL1P/00013023/5,

Opis nieruchomości- działka niezabudowana przeznaczona do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej numerem działki 1573,

Cena nieruchomości – 1 930 zł.

 

 1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/413/17 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz, została przeznaczona do sprzedaży.
 2.  Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.
 3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.
 4.  Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.
 5. Nabywcy uiszczą należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokonają spłaty należności w ratach. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
 6.  Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar oznaczony symbolem C 19ZN – zieleń nieuporządkowana niska. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
 7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
 8. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
 9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywców.
 10. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.
 11. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 6 września 2017 r. do dnia 27 września 2017 r.
Data powstania: piątek, 8 wrz 2017 11:22
Data opublikowania: piątek, 8 wrz 2017 12:22
Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 wrz 2017 11:25
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 292 razy