BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

Położenie nieruchomości – Pilchy, gmina Pisz
Numer działki –  cz. 142/9,
Numer KW – 13707,
Powierzchnia nieruchomości –  53,50 m²,
Opis nieruchomości – teren  przeznaczony jest do zagospodarowania na cele związane z budową pomostu pływającego z zachowaniem swobodnego dostępu do brzegu jeziora,
Roczna wysokość czynszu – 909,50 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

2.  W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz położona jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 18 września 2017 r. do dnia 9 października 2017 r.

Data powstania: czwartek, 21 wrz 2017 12:57
Data opublikowania: czwartek, 21 wrz 2017 14:23
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 gru 2017 14:19
Opublikował(a): Sylwia Banach
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 214 razy