BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na utwardzenie targowiska w Piszu

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Utwardzenie targowiska w Piszu”, zostały złożone dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Piszu Sp. z o.o., z siedzibą w Piszu, przy ul. Czerniewskiego 2, za łączną cenę 350.212,49 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Piszu Sp. z o. o.
ul. Czerniewskiego 2
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:
Oferta nr 1 (350.212,49 : 350.212,49)x60x3 = 180,00 pkt
Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji - 20%:
Oferta nr 1 (60 miesięcy) = 20 pkt x 3 = 60,00 pkt
Liczba pkt w kryterium termin wykonania przedmiotu zamówienia – 20%:
Oferta nr 1 (do dnia 31 października 2017 r.) = 0 pkt x 3 = 0,00 pkt
Razem
240,00 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:
Oferta nr 2 (350.212,49 : 725.578,97)x60x3 = 86,88 pkt
Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji - 20%:
Oferta nr 2 (60 miesięcy) = 20 pkt x 3 = 60,00 pkt
Liczba pkt w kryterium termin wykonania przedmiotu zamówienia – 20%:
Oferta nr 2 (do dnia 31 października 2017 r.) = 0 pkt x 3 = 0,00 pkt
Razem
146,88 pkt

 

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: czwartek, 21 wrz 2017 12:59
Data opublikowania: czwartek, 21 wrz 2017 13:03
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 wrz 2017 09:05
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 700 razy