BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem oraz dostawę pospółki 0-31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm (C50/30) na terenie miasta i gminy Pisz – zadanie nr 2 (teren gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz)

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem  oraz dostawę pospółki 0-31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm (C50/30) na terenie miasta i gminy Pisz – zadanie nr 2 (teren gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz)”, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

 

Wybrano ofertę złożoną przez Mariusza Gosk prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MARGO" Mariusz Gosk z siedzibą w Łomży, przy Al. Legionów 152, za łączną cenę 181.437,30 brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

 

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 2

PHU MARGO Mariusz Gosk

Al. Legionów 152

18-400 Łomża

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 2 (181 437,30 :  181 437,30)x60x4 = 240,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: termin podjęcia realizacji zadania określonego w zleceniu – 40%:

Oferta nr 2 (1 : 1)x40x4 = 160,00 pkt

Razem

400,00 pkt

 

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: poniedziałek, 25 wrz 2017 13:46
Data opublikowania: poniedziałek, 25 wrz 2017 13:56
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 paź 2017 07:21
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 681 razy