BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1,
Numer działki – 1670/9,
Powierzchnia nieruchomości – 281 m2,
Numer KW – OL1P/00013023/5,
Opis nieruchomości- działka niezabudowana przeznaczona do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej numerem działki 1652,
Cena nieruchomości – 15 404 zł.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/414/17 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz, została przeznaczona do sprzedaży.
2. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.
3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.
5. Nabywcy uiszczą należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokonają spłaty należności w ratach. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
6. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar oznaczony symbolem C 19ZN – zieleń nieuporządkowana niska. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
8. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywców.
10. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.
11. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  t.j. od dnia 22 września 2017 r. do dnia 13 października 2017 r.

Data powstania: wtorek, 26 wrz 2017 15:11
Data opublikowania: wtorek, 26 wrz 2017 15:29
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 gru 2017 14:21
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 388 razy