BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

stanowiąca własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Rybacka,
-Numery działek – część 420/15 i część 420/3,
-Numer KW – OL1P/00012877/9,
-Powierzchnia nieruchomości - 11 m2,
-Opis nieruchomości-teren zabudowany schodami,
-Roczna wysokość czynszu– 120,00 zł oraz 23 % podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem, zgodnie z uchwała Nr XL/423/17 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz, przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 10 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVI/344/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada  2012 roku w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2013 r. poz. 449 i 450), stanowi teren oznaczony symbolem 8 MW/U – teren zabudowy mieszkaniowo wielorodzinnej i usługowej.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany corocznie wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym corocznie przez Prezesa GUS, za rok poprzedni.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 4 października 2017 r. do dnia 25 października 2017 r.

Data powstania: środa, 4 paź 2017 13:04
Data opublikowania: piątek, 6 paź 2017 08:39
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 paź 2017 07:37
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 221 razy