BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Ogłoszenie

o przetargach nieograniczonych na wydzierżawienie miejsc przeznaczonych na handel przy cmentarzu komunalnym

Burmistrz  Pisza ogłasza publiczne przetargi ustne nieograniczone na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz.

- Położenie nieruchomości – obręb geodezyjny Pisz 1, ul. Warszawska,
-Opis nieruchomości-tereny przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej (handel) - boksy nr 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
- Powierzchnia nieruchomości – 200 m2 (8x25 m2),
-Numer działki-część 495/3,
-Numer KW-OL1P/00012764/4,
- Cena wywoławcza stawki czynszu za cały okres dzierżawy (dotyczy jednego boksu) – 500,00 zł oraz 23% podatku VAT.

-Wadium (dla jednego boksu)–400 zł.
-Minimalne postąpienie – 10 zł.

1.    Przetargi odbędą się dnia 18 października 2017 r. o godzinach:
a)    10.00 na wydzierżawienie boksu nr 11,
b)    10.30 na wydzierżawienie boksu nr 10,
c)    11.00 na wydzierżawienie boksu nr 9,
d)    11.30 na wydzierżawienie boksu nr 8,
e)    12.00 na wydzierżawienie boksu nr 7,
f)    12.30 na wydzierżawienie boksu nr 6,
g)    13.00 na wydzierżawienie boksu nr 2,
h)    13.30 na wydzierżawienie boksu nr 1,
w sali nr 62 w budynku  Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2. Nieruchomości przeznaczone są do wydzierżawienia na okres od dnia 29 października 2017 r. do dnia 2 listopada 2017 r.
3. Czynsz za wydzierżawione nieruchomości należy uiścić w terminie do dnia 29 października 2017  roku na konto Urzędu  Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wpłacone wadia zostaną zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
5. Niezawarcie umowy dzierżawy w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, powoduje przepadek wadium na rzecz ogłaszającego przetarg.
6. Dzierżawcy zobowiązani będą do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z dzierżawionymi nieruchomościami, a w szczególności kosztów usuwania nieczystości stałych zgromadzonych w związku z prowadzoną działalnością.
7. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wniesienia wadium.
8. Wadia należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Piszu podane wyżej lub w punkcie kasowym mieszczącym się w pok. nr 5 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu do dnia 16 października 2017 r. podając w tytule wpłaty położenie nieruchomości, nr działki i nr boksu którego dotyczy.
Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku  bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 9 paź 2017 08:22
Data opublikowania: wtorek, 10 paź 2017 08:53
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 paź 2017 08:43
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 242 razy